Deklaracja dostępności

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich
we Wdzydzach, ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze.

 

Wstęp deklaracji dostępności

Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.muzeum-wdzydze.gda.pl/.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2002-05-26 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-01-27.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- część zdjęć oraz grafik umieszczonych na stronie internetowej nie posiada tekstów alternatywnych,
- część dokumentów, plików pdf, grafik umieszczonych na stronie internetowej jest nieodczytywalnych przez czytniki,
- część elementów na stronie internetowej ma niski kontrast i nie ma możliwości jego zmiany.

Powody niezgodności:

- część materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- niedopełnienie obowiązku przestrzegania ustawy o dostępności cyfrowej. Muzeum obecnie dąży do jak najszybszego uzupełnienia braków w dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 13.01.2023.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez muzeum.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Do wyszukiwarki można się przenieść za pomocą skrótu Ctrl + F.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Stachowiak, b.stachowiak@muzeum-wdzydze.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 686 12 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, muzeum niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, muzeum zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich znajduje się pod adresem https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Na teren muzeum można się dostać furtką wejściową lub bramą wjazdową.

Wejście oraz wjazd na teren muzeum znajdują się przy ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68 we Wdzydzach.

Budynek, w którym mieści się kasa, nazywa się karczmą z Rumi.

Droga łącząca furtkę wejściową oraz główne wejście do karczmy z Rumi jest wybrukowana.

Droga łącząca parking oraz główne wejście do karczmy z Rumi jest częściowo wybrukowana.

Do karczmy z Rumi można się również dostać niewybrukowaną drogą. Prowadzi ona z parkingu do drugiego wejścia do karczmy z Rumi. Drugie wejście jest położone po lewej stronie od głównego wejścia do budynku.

Przy drugim wejściu do karczmy z Rumi znajduje się podjazd.

Wnętrze karczmy z Rumi jest w większości wybrukowane.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze i schody znajdują się w kilku obiektach muzealnych.

W karczmie z Rumi znajduje się korytarz o szerokości 3,8 metra.

W chałupie z Radunia znajduje się korytarz o szerokości 1,1 metra oraz strome schody.

W chałupie z Ramlejów znajdują się strome schody.

W dworze z Luzina znajduje się korytarz o szerokości 1,36 metra oraz strome schody.  
Schodek lub kilka schodków znajdują się przed wejściem do większości obiektów muzealnych.

Opis dostosowań.

Przed wejściem do karczmy z Rumi i chałupy z Osieka znajdują się pochylnie.

W kościele ze Swornegaci znajdują się podjazdy rozkładane na życzenie.
Potrzebę skorzystania z podjazdu należy zgłosić kilka dni przed wizytą w muzeum.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Muzeum dysponuje 2 miejscami parkingowymi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te znajdują się naprzeciw wejścia do muzeum.
Parking jest bezpłatny dla gości muzeum.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich obiektów na terenie muzeum można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.

Aktualnie muzeum nie zapewnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje o toaletach przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Na terenie muzeum znajduje się 5 toalet przystosowanych dla osób poruszających się na wózku.
Toalety te znajdują się przy parkingu, w karczmie z Rumi, w chałupie z Osieka, przy szkole z Więcków oraz przy chałupie ze Starej Huty.

Dodatkowe informacje na temat zwiedzania muzeum, które mogą wpłynąć na dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W muzeum można zwiedzić ponad 50 obiektów muzealnych.

Obiekty muzealne znajdują się na obszarze 22 hektarów.

Przeciętny czas zwiedzania muzeum wynosi 2 godziny.

Przejście między jednym a drugim obiektem muzealnym może być problematyczne z powodu nierówności terenu, niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz rozległego obszaru muzeum.

W czasie wzmożonych opadów deszczu lub śniegu ścieżki między obiektami muzealnymi mogą być trudne do przejścia lub przejechania.

Ścieżki mogą być grząskie i nierówne. Wybrukowane fragmenty ścieżek mogą być śliskie.

W upalne i słoneczne dni polecamy zabranie ze sobą dodatkowej wody i nakrycia głowy.

W zimne lub deszczowe dni polecamy zabranie ze sobą ciepłej i nieprzemakalnej odzieży.

Obiekty muzealne są bardzo stare. Z tego powodu część z nich posiada wąskie wejścia, wysokie progi, niskie stropy.

W sezonie letnim na terenie muzeum znajdują się ławki, na których można odpocząć.

Ławki mieszczą się przy karczmie z Rumi, wiatraku z Brus, chałupie ze Zdrójna, dworze z Luzina, kościele z Bożepola Wielkiego, kościele ze Swornegaci, chałupie ze Skorzewa, dworku z Trzebunia, chałupie z Lipuskiej Huty, chałupie z Borska, chałupie z Wdzydz Tucholskich, kuźni z Lini i chałupie z Klonówki.

W sezonie letnim w karczmie z Rumi działa restauracja. W jej pobliżu mogą występować silne zapachy i hałas.

W sezonie letnim w muzeum może występować duże natężenie ruchu turystycznego. Duża liczba turystów może powodować hałas i dyskomfort fizyczny.